Description

‘Se cruinneachadh a tha seo dhe na h-oraidean beaga grinne a dh’ullaich Ailean T. MacLeoid nach maireann gus an craoladh anns an t-sreath “Smuain na Maidne” air Radio nan Gaidheal. Bha uidh mhor aig Ailean ann an iomadh cuspair, eader aiteachas, gairneilearachd, maraireachd, litreachas, ceol agus canan is beul-aithris nan Gaidheal. Tha seo a’tighinn am follais gu soilleir anns na h-oraidean aige, agus sin ann an dluth dhaimh ris a’chreideamh laidir a bha cho aithnichte na nadar agus ma chaitheamh-beatha fhein. Dh’fhag e againn an seo deagh eisimpleir as fhiach a leantainn.